Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Fundacja Rozwoju Kultury

Fundacja powstała 04.04.2016r.  w celu pielęgnowania, promowania i wspierania Kultury i Sztuki, współpracy i współtworzenia nowych form działalności z  MOK.  Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celami Fundacji są:

 • Pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury
 • Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej
 • Promocja młodych talentów
 • Inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film
 • Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych i animatorów Kultury
 • Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
 • Popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, wyodrębnianych w szczególności ze względu na kryterium wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

​​Realizowane projekty:

Nagranie albumu płytowego CD „Melodie z mojego podwórka” Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” wraz z organizacją cyklu koncertów promocyjnych

Dzięki grantowi w wysokości 45 668,00zł (100% dofinansowania) jakie pozyskała Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim została wydana płyta z 20 utworami Kapeli. Bezpłatny egzemplarz będzie można otrzymać podczas koncertów promocyjnych.

 


Kierownik artystyczny: Tadeusz Woreta

Realizacja nagrań, edycja i mastering: Kamil Bobrukiewicz, Studio Nagrań im. H. Debicha Radio Łódź SA

Projekt graficzny: Anna Lehman (okładka)

Wydawca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Produkcja: TAKT Sp. z o.o.

Koordynacja zadania i opracowanie: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak

Wydarzenie realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania "PRYM" w ramach zadania pn: Nagranie albumu płytowego CD „Melodie z mojego podwórka” Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” wraz z organizacją cyklu koncertów promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Warsztaty papieroplastyki ludowej  "Nie taki pająk straszny"

Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim zakończyła realizację projektu pn: „Nie taki pająk straszny”. Celem projektu było kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację warsztatów papieroplastyki ludowej. W ramach grantu wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano 60 warsztatów prowadzonych przez twórczynie ludowe. W konstantynowskich szkołach oraz w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie dzieci tworzyły pająki ludowe i kwiaty z naturalnych materiałów. Dodatkowo odbyły się warsztaty dla mieszkańców miasta podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz na zakończeniu Roku Kulturalnego. Realizacja projektu dla dwóch grup dzieci i młodzieży (do 24 roku życia) oraz osób po 50 roku sprzyjała międzypokoleniowej współpracy, co wpłynęło na budowanie więzi społecznych i wzmacniało poczucie lokalnej tożsamości. Podsumowaniem projektu były dwie wystawy: w Konstantynowie i Parzęczewie, na których zorganizowano poczęstunek.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania PRYM.

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Wysokość grantu: 19 995,00zł (100 % dofinansowania)

Koordynacja zadania: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak

Wysokość grantu: 19 995,00zł (100 % dofinansowania)


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania PRYM.

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Wysokość grantu: 19 995,00zł (100 % dofinansowania)

Koordynacja zadania: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak

nie taki pająk straszny

Utworzono dnia 28.08.2019, 10:26