Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Konkurs na Palmę Wielkanocną !

Utworzono dnia 03.03.2020

 

 

REGULAMIN

MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PALMA WIELKANOCNA

 

 

§ 1

Organizatorem Miejskiego Konkursu Plastycznego PALMA WIELKANOCNA” jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 28, 95-050 Konstantynów Łódzki, telefon +4842 211 17 63, e-mail: sekretariat@mok.konstantynow.pl

§ 2

Cele konkursu:

 • promowanie wartości kulturowych związanych z obchodami  Świąt Wielkanocnych
 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania tradycją, wykorzystaniem różnorodnych materiałów charakterystycznych dla twórczości naszego regionu
 • rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej
  oraz kreatywności,
 • prezentacja twórczości dzieci i młodzieży osób niepełnosprawnych oraz dorosłych wykorzystująca wielorakie techniki artystyczne takie, jak: malarstwo, kolaż, wycinanki, wydzieranki, , formę trójwymiarową i półpłaską z tkaniny.

§ 3

Organizatorzy oczekują wyłącznie prac wykonanych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz osoby niepełnosprawne  z Konstantynowa Łódzkiego.  Treścią prac mają być „PALMY WIELKANOCNE”, które w sposób charakterystyczny będą nawiązywały do tradycyjnej formy Świąt Wielkanocnych.

§ 4

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym od 3 lat
i powyżej. Z udziału w konkursie zostają wykluczone dzieci pracowników MOK. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane prze jedną osobę. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

§ 5

Forma realizacji prac:

 1. Prosimy o wykonanie palmy wielkanocnej, która będzie skonstruowana na dużym stabilnym  kiju (np. drewnianym od szczotki) wysokości maksymalna od 100- 150 cm. Palma wielkanocna powinny być kolorowa, wiosenna , nawiązująca do tradycji Niedzieli Palmowej. Może być wykonana w dowolnej  technice  trójwymiarowej.

 

 

§ 6

Organizator nie odpowiada, za jakość techniczną nadesłanych prac, a realizacje niespełniające kryterium merytorycznego  nie będą oceniane przez jury.

                                                                                        § 7

Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać jedną pracę. Do pracy powinna być dołączona metryczka z danymi: imię i nazwisko autora, tytuł – nazwa pracy , telefon lub  e-mail. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową ( karta dostępna na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury lub w siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nieopisanych (karta zgłoszeniowa).

§ 8

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna.

§ 9

Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.

§ 10

Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni po jednym laureacie w każdej kategorii wiekowej
i  laureatów i  przyzna jedną Nagrody Główne w sześciu kategoriach wiekowych:

I kategoria – 3-6 lat

II kategoria – 7-9 lat

III kategoria – 10-13 lat

IV kategoria    15- 17 lat

V kategoria –  dzieci niepełnosprawne  

VI kategoria – 18 i powyżej

§ 11

Werdykt Jury ma moc ostateczną.

§ 12

Prace biorące udział w konkursie po zakończeniu wystawy nie będą zwracane autorom i stają się własnością Miejskiego Ośrodka Kultury.

§ 13

Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej:

 • nadsyłanie prac do 31 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenie pracy do siedziby organizatora),
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz nieterminowe ich dostarczenie,
 • oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 05.04.2020r. w godzinach 13.00 – 15.00.
 •  

§ 14

Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających dostarczonych prac. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

§ 15

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs w celach promocji konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów.

§ 16

Odpowiednio zabezpieczone  prace wraz z kartą zgłoszenia, należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki z dopiskiem „PALMA WIELKANOCNA”, lub dostarczyć osobiście pod wyżej podany adres.

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

§ 18

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Łódzkiej 28, 95-050 Konstantynów Łódzki, reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej.

 4. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mok@konstantynow.pl

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

11. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu w mediach społecznościowych ( w tym Facebook, inne miejsca publiczne) oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.mok.konstantynow.pl

12. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 20

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „PALMA WIELKANOCNA” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury
w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 http://mok.konstantynow.pl/pliki/plik/palma-wielkanocna-formularz-1583232685.doc


http://mok.konstantynow.pl/pliki/plik/palmy-wielkanocne-regulamin-1583232731.docx