Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

POLITYKA INFORMACYJNA

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a) tworzenia list uczestników warsztatów, zajęć dodatkowych dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego;

b) zawierania umów cywilnoprawnych na organizację różnego rodzaju działań kulturalnych;

c) prowadzenia korespondencji mailowej i tradycyjnej;

d) wykonanie zawartych przez MOK umów z podmiotami trzecimi, w tym z partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni usług i zadań MOK, ustalenie;

e) tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; f) w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury min. wystawy, spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmowe;

g) w celach promocyjnych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim.

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim będzie przetwarzać w szczególności: • dane kontaktowe;

• dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

• dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;

• dane pracowników niezbędne do przetwarzania z punktu widzenia odrębnych przepisów;

• dane niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim celem organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć pośrednio związanych z statutem.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych

5. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

• bezpośrednio od Państwa; •

od Podmiotu, który zawarł z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;

• od Partnera/Podmiotu trzeciego współpracującego z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku ich nieprzekazania nie będzie możliwe zrealizowanie usług na rzecz Pani/Pana wniosku. Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

• w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

• w celu zawarcia i wykonania umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim;

• w celu wykonania umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim; na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim;

• celem wystawienia faktury lub rachunku, realizacji zatrudnienia, usługi statutowej i innej;

• w celach marketingowych produktów i usług Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim (jeśli wyrażali Państwo wcześniej na takie działanie stosowną zgodę).

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b. sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; - wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; - wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego; - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

d. ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: - kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; - Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;

e. przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

f. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

g. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie MOK, korzystając z formularza „wniosku o realizacji prawa osoby, której dane dotyczą dostępnego na stronie internetowej www.mok.org.pl o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

10. Nasz inspektor ochrony danych W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

e-mail: mok@konstantynow.pl

Szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim znajdziecie Państwo w Polityce Ochrony Danych Osobowych MOK